consulting

Samen met de klant gaan wij op zoek naar oplossingen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Alle aspecten kunnen hierbij aan bod komen. Optimalisatie van de financiën, de bedrijfsprocessen en Human Resources, oplossen van kleine en grote struikelpunten, heroriëntatie en training.

Eerder dan het schrijven van lijvige rapporten met de meest hippe consultancy- en managementtermen, worden vanuit een no-nonsence mentaliteit de problemen bottom-up aangepakt. Het succes begint immers op de werkvloer. Werdepie Consultancy richt zich dan ook niet tot beursgenoteerde top 100 bedrijven, maar tot bedrijven die meer willen dan het opsmukken van de kwartaalcijfers.

Business consultancy bestaat uit een aantal onderdelen die steeds met elkaar in relatie staan.

Informatie vergaren (intelligence - knowhow)

Het sturen van een bedrijf kan maar gebeuren op basis van correcte en bruikbare informatie. Deze informatie kan reeds gedeeltelijk beschikbaar zijn binnen het bedrijf, maar het kan ook noodzakelijk zijn nieuwe informatiebronnen aan te boren.

De informatievergaring zelf dient zowel praktisch (on the floor) als theoretisch getoetst te worden en geoptimaliseerd aan de hand van bestaande modellen. Denk hierbij zowel aan proces- en bedrijfsanalyse als aan marktanalyse.

Modelleren (data-modelling)

Met behulp van ICT kan de informatie worden geanalyseerd en in een model gegoten worden. Dit model kan dan verder gebruikt worden om veranderingen te simuleren. Soms volstaat een goed opgebouwde spreadsheet, soms dient men gebruik te maken van meer geavanceerde software, heel uitzonderlijk moet het model volledig op maat gemaakt worden.

Hierbij is er één belangrijk devies: ICT is een middel om het doel te bereiken, en is geen doel op zich.

Veranderen (change-management)

Aan de hand van het opgebouwde model kunnen de gevolgen van veranderingen gesimuleerd worden. Uiteraard zijn deze veranderingen pas realistisch wanneer het model continu wordt getoetst aan de praktische situatie. Mogelijke veranderingen moeten steeds met alle betrokken partijen besproken worden.

Realisatie

Na de analyse en rapportage volgt natuurlijk de realisatie van de veranderingen om afgesproken doelstellingen te bereiken. Werdepie is gebeten om goede resultaten neer te zetten, en schrikt er dan ook niet van terug om het honorarium afhankelijk te maken van het al dan niet behalen van de gestelde doelstellingen met behulp van de afgesproken mensen en middelen.

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd, en afgerond worden. Het omvat de aansturing van projectleiders en de beheersing van meerdere deelprojecten, terwijl projectleiding de aansturing van teamleiders binnen een project omvat.

Een interim-manager is een tijdelijke manager (leidinggevende). Dergelijke personen worden voor een bepaalde tijd aangetrokken om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Redenen om een interim-manager in te zetten kunnen divers zijn. Zo kan er behoefte zijn aan extra hulp in een periode waarin meer moet worden gedaan dan normaal of ter overbrugging van een periode waarin een gat is ontstaan in het management.

Werdepie biedt Project & Interim Managers aan op het snijvlak van Business en IT.


Interim Management is het inzetten van tijdelijke, externe expertise teneinde de door de organisatie gewenste veranderingen en ambities snel en adequaat te implementeren. De Interim Manager zorgt middels extra expertise, energie, aandacht en ervaring voor een structurele en duurzame oplossing en inbedding van de gekozen oplossingen binnen een onderneming.

Interim Management heeft daardoor ook het karakter van Implementatie Management: het is het binnen relatief korte tijd en binnen de randvoorwaarden die de organisatie daartoe stelt, implementeren van de gewenste verandering/verbetering.

Voor effectief Interim Management zal de Interim Manager dienen uit te blinken in competenties en persoonlijkheidskenmerken: bovengemiddelde resultaatgerichtheid met voortdurende focus op voortgangssnelheid.

Hij of zij heeft een uitgesproken veranderingsattitude en mensgerichtheid zullen zijn/haar daden bepalen. Creatie van draagvlak vormt een essentieel onderdeel van de effectiviteit van zijn/haar activiteiten. Integriteit is randvoorvoorwaarde.

Door expertise, ervaring en attitude zal de onafhankelijke Interim Manager succes hebben waar een interne, en dus betrokken, eigen manager soms minder kans van slagen heeft.

Interim Managers houden voortdurend de balans tussen de kernelementen van elke onderneming in het oog: Strategy, Structures, Systems, Staff, Style, Skills, Shared Values.

In het algemeen geldt dat de inzet van een Interim Manager gerechtvaardigd is als:

    er noodzaak is voor (complexe) veranderingsprocessen;

    er blokkades, in welke zin dan ook, dienen te worden opgelost;

    er effectiviteit en/of efficiëntie dient te worden verbeterd;

    er het rendement dient te worden verbeterd;

    de organisatie en/of medewerkers ontwikkeld moeten worden;

    de wenselijkheid bestaat nieuwe kansen te creëren.


Werdepie Consulting B.V.

100